,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa-NF-CZ08-BFB-1-018-2016 – Společný seminář účastníků NF programu CZ08

Název iniciativy: Společný seminář účastníků NF programu CZ08 při konferenci GHGT-13 v Lausanne, Švýcarsko

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-018-2016

Doba realizace iniciativy: 13.– 15. listopadu 2016

Rozpočet iniciativy: Kč 193 000,–

Počet zainteresovaných účastníků: 6 (4x projekty podpořené z programu CZ08 a zprostředkovatel (MF ČR) a partner programu CZ08 (MŽP))

Odpovědný organizátor akce: partneři projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015

Počet účastníků za odpovědného organizátora: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 3 (3x ČVUT v Praze)

Shrnutí cílů iniciativy:

Hlavním cílem iniciativy je příprava, organizace a realizace diskuzního semináře „Cooperation between forerunner and follower countries in CCS research: The example of Norway and the Czech Republic“, který se bude konat v Lausanne jako přidružená akce konference „Green House Gas Technology“ conference (GHGT-13) dne 14. listopadu 2016 od 8:00 do 13:00. Seminář bude připraven ve spolupráci organizátorů (ČVUT, ČGS, VŠCHT, ZP – MF ČR) a proběhne za účasti všech čtyř projektů programu CZ08: a jejich norských partnerů. Organizátoři přizvou i zástupce relevantních norských a mezinárodních institucí (např. NRC, Global CCS Institute).

Seminář pro cca 40 účastníků bude zaměřen na sdílení zkušeností při spolupráci ve výzkumu technologií CCS mezi zeměmi, kde je tato technologie preferována a rozvíjena (zejména Norsko), a těmi s menší podporou a úrovní rozvoje. Základem pro diskuzi bude představení zkušeností získaných při realizaci česko-norských výzkumných aktivit v rámci programu CZ08 Norských fondů (výsledky a zkušenosti všech 4 implementovaných projektů z ČR). Vyjádří se realizátoři a partneři projektů, zvláštní důraz bude kladen na oboustranné česko-norské zkušenosti s přenosem know-how a s projektovou spoluprací. V dalším průběhu semináře bude diskutovaná tematika rozšířena do celoevropského, popř. i celosvětového kontextu zahrnutím hledisek mezinárodních institucí (např. Global CCS Intstitute, IEA GHG, Evropská komise atd.) resp. výzkumných norských pracovišť (RCN). Seminář poskytne příležitost ke sdílení zkušeností z mezinárodní spolupráce ve výzkumu CCS, zhodnocení výsledků implementovaných projektů a realizace celého programu CZ08 a také ke hledání příležitostí pro pokračování a další rozvoj aktivit rozvinutých v projektech programu CZ08.

Seminář bude organizován společnými silami všech účastníků z projektů podpořených z programu CZ08 Norských fondů 2009-2014 , organizační tým je sestaven ze zástupců ČVUT, VŠCHT a ČGS pod záštitou Zprostředkovatele (MF ČR) a za účasti partnera programu CZ 08 (MŽP). Významnou roli budou hrát účastníci z řad norských projektových partnerů (IRIS, SINTEF), zástupci veřejného sektoru ČR a Norska (NRC, MŽP, MF) a přizvaní účastníci konference GHGT-13.Předběžný program workshopu/semináře je v příloze této žádosti

Související projekty z programu CZ08:

I. Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

I. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

II. Název projektu: Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)

II. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-006-2015

III. Název projektu: Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

III. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-005-2015

IV. Název projektu: Zachycování a ukládání CO2 sdílení znalostí a zkušeností – (ShaKE-CCS)

IV. Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-004-2015

 

Materiály iniciativy:

Prezentace (1 část):

Prezentace (2 část – panelová diskuze):