,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativy BF

V rámci programové struktury Norských fondů 2009-2014, byl zřízen Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, jehož cílem je:

  • A) hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorských států pro období přípravy návrhu projektu a rozvoje těchto partnerství během přípravného období – tzv. opatření „A“;
    a/nebo
  • B) navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů – tzv. opatření „B“

Alokace dle Nařízení: minimálně 1,5 % celkových oprávněných výdajů programu, indikativní rozdělení mezi „A“ a „B“

Podrobnější informace o Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni lze nalézt na http://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/fond-pro-bilateralni-spolupraci-na-progr

 

Iniciativy podpořené z Fondu pro Bilaterální spolupráci programu CZ08 Norských fondů 2009-2014 v úzké vazbě na projekt NF-CZ08-OV-1-003-2015

Ke dni 14. 10. 2016 bylo schváleno šest žádostí o financování iniciativ z Fondu pro Bilaterální spolupráci programu CZ08 (Carbon Capture and Storage) Norských fondů 2009-2014 partnerům projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (SINTEF ER – Norsko, ČVUT v Praze – ČR), a to:

Cíly iniciativ, respektive jejich aktivit, financovaných z Fondu pro Bilaterální spolupráci na programové úrovni jsou prohloubení bilaterální spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (ČVUT v Praze, ÚJV Řež, a. s., SINTEF ER) a sdílení znalostí a zkušeností s účastníky z řad laické i odborné veřejnosti (akademické, výzkumné i průmyslové oblasti) formou prezentací dílčích výsledků schváleného projektu programu CZ08 s názvem Studie pilotních technologií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR na mezinárodních konferencích.

Druhotným cílem těchto projektů/iniciativ je publicita společného projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015.