,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa NF-CZ08-BFB-1-027-2017 – Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – přípravná studie

Název iniciativy: Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 – přípravná studie

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-027-2017

Doba realizace iniciativy: 22. května – 20. srpna 2017

Rozpočet iniciativy: Kč 522 222,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 4 za ČVUT v Praze, 4 za SINTEF ER

Shrnutí cílů iniciativy:

Cílem iniciativy je rozšíření/prohloubení spolupráce ČVUT v Praze a SINTEF ER (partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015, financovaného z programu CZ08, Norských fondů 2009-2014) formou studie (vstupní rešerše), jež je prvním krokem pro plánovaný společný projekt financovaný v rámci nově formovaného Inovačního fondu (http://ner400.com/), navazujícího na program NER300 (http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300_en).

Cílem budoucího plánovaného projektu je zrealizovat poloprovozní jednotku pro separaci CO2 ze spalin na bázi adsorpce tuhých sorbentů (typ CCS technologie post-combustion) na území ČR.
Studie bude zaměřena na analýzu stávajícího stavu výzkumu a vývoje technologie CCS technologie post-combustion na bázi adsorpce tuhých sorbentů (typy technologického uspořádání, typy vhodných sorbentů, síť výzkumných center v oblasti CCS v EU a ve světě apod.).

Přípravná studie se bude skládat z následujících dílčích částí:
1) Metodiky modelování procesu separace CO2 na bázi adsorpce (zpracování odborné literatury, zahrnující především výpočtové postupy a postupy modelování procesu)
2) Perspektivní materiály vhodné pro proces separace CO2 na bázi adsorpce
3) Výzkum v oblasti separace CO2 na bázi adsorpce – laboratorní podmínky (Analýza výsledků, získaných v posledních letech různými výzkumnými skupinami v testování vlastností adsorbentů v laboratorních podmínkách)
4) Výzkum v oblasti separace CO2 na bázi adsorpce – možnosti scale-up, provozní zkušenosti (Analýza realizovaných zařízení pracující na principu adsorpce CO2, provozních zkušeností a možnosti scale-up)
Výstupem této studie by mělo být doporučení/výběr perspektivních sorbentů vhodných pro tuto technologii a základního technologického uspořádání CCS technologie a jeho zahrnutí do sítí výzkumných a vývojových center v oblasti CCS technologií v EU.

Bilaterální přínosem této iniciativy je pokračování/rozšíření vzniklé spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 (SINTEF ER a ČVUT v Praze) v oblasti výzkumu a vývoje CCS technologií.

V rámci realizace iniciativy proběhne 1 pracovní meeting v Norsku (Trondheim) a 2 skype/video konference.

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: