,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa NF-CZ08-BFB-1-025-2017 – Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologií – výměnný pobyt ČVUT – 2017

Název iniciativy:Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologií – výměnný pobyt ČVUT – 2017

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-025-2017

Doba realizace iniciativy: 15. května – 31. července 2017

Rozpočet iniciativy: Kč 291 375,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 1 za ČVUT v Praze

Shrnutí cílů iniciativy:

Cílem iniciativy je rozšíření/prohloubení spolupráce ČVUT v Praze a SINTEF ER, která vznikla v rámci partnerství v projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a dalších bilaterálních iniciativ podpořených v programu CZ08, Norských fondů 2009-2014.

Prohloubení bude realizováno pomocí krátkodobého (2 měsíce) studijního výměnného pobytu 1 zaměstnance ČVUT v Praze u partnerů z donorského státu, SINTEF ER v kooperaci s podporou NTNU Trondheim, v Trondheimu, Norsko. Stáž bude zaměřena na řešení konkrétního případu (studie, analýzy) z oblasti bezemisních technologií, zejména CCS technologií (technologií pro zachytávání a separaci CO2 ze spalování paliv).

Účastník stáže (Václav Novotný) má určené konkrétní mentory (vedoucí) z řad zaměstnance/výzkumníka partnera z donorského státu, SINTEF ER (S. Roussanaly) se zajištěním podpory expertky (prof.) NTNU Trondheim (Jana P. Jakobsen), kteří budou nápomocni při řešení určeného případu/studie, či analýzy.

Výstupem bude krátká (10-20 stránková zpráva shrnující hlavní závěry stáže, či připravený manuskript článku pro vydání v recenzovaném periodiku shrnující hlavní výstupy řešené analýzy/studie/případu).

Uskutečněním iniciativy bude dosaženo nejen prohloubení/rozšíření spolupráce mezi partnery, ale zejména oboustranného sdílení a přenosu znalostí (know-how) z oblasti multikriteriálního technicko-eknomického hodnocení a softwarového modelování procesů z oblasti CCS technologií.

V rámci řešení iniciativy budou uskutečněny 2 meetingy/workshopy/semináře (1x v Norsku – Trondheimu, 1x v ČR – Praze), kde budou prezentovány dílčí postupy a závěry stáží před účastí zástupců partnerů iniciativy (SINTEF ER, NTNU Trondheim, ČVUT v Praze) a dalších zástupců odborné i laické veřejnosti.

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

 

Materiály iniciativy: