,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa – NF-CZ08-BFB-1-017-2016 – 13th GreenHouse Gas Technology Conference 2016

Název iniciativy: Prohloubení spolupráce s partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a účast na společném semináři programu CZ08

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-017-2016

Doba realizace iniciativy: 12. – 20. listopadu 2016

Rozpočet iniciativy: Kč 529 170,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 6 (3x ČVUT v Praze, 3x SINTEF EF)

Shrnutí cílů iniciativy:

Cílem iniciativy je prohloubení spolupráce mezi partnery projektu Czech-Norway PilotCCS Study (NF-CZ08-OV-1-003-2015, zprostředkovatele, partnera a dalších výzkumných projektů podpořených v programu CZ08 Norských fondů 2009-2014, navázání a prohloubení spolupráce mezi partnery projektů a organizacemi a institucemi aktivními v oboru CCS technologií, podílejícími se na aktivitách Programu skleníkových plynů Mezinárodní energetické agentury (IEA-GHG).

Základním kamenem spolupráce partnerů/řešitelů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 bude výměna, sdílení a přenos znalostí a zkušeností získaných při řešení projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a dalších projektů v oboru CCS, a to v rámci aktivní účasti na mezinárodní konferenci Greenhouse Gas Technologies (GHGT-13) v Lausanne, kterou pořádá IEA GHG (International Energy Agency, Greenhouse Gas platform). GHGT-13 je nejprestižnější světová konference s tematikou technologií snižování emisí skleníkových plynů; na evropské půdě je pořádána zhruba jednou za 6 let.

V rámci konference budou předneseny tři společné příspěvky partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 s názvy:
–    Transport and storage of CO2 from lignite fired power plant in the Czech Republic
–    Pre-combustion CO2 capture from IGCC using membranes – An attainable region approach to the membrane system design
–    Cost comparison of technologies for pre-combustion CO2 capture from an lignite-fired IGCC

Kromě aktivní účasti na konferenci se účastníci iniciativy, partneři projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015, budou podílet na přípravě, organizaci a realizaci diskuzního semináře „“Cooperation between forerunner and follower countries in CCS research: The example of Norway and the Czech Republic”, který se bude konat v Lausanne jako přidružená akce konference GHGT-13 dne 14. 11. 2016 od 8:30 do 13:00. Seminář bude připraven v česko-norské spolupráci za účasti zástupců z řad zprostředkovatele (MF ČR), partnera programu CZ08 (MŽP ČR) a partnerů ze čtyř projektů programu CZ08: „Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR“„REPP-CO2“, „Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky (HITECARLO)“ a „Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností„.

 

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: