,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Iniciativa NF-CZ08-BFB-1-015-2016 – Výměnné pracovní pobyty výzkumníků ČVUT u norského partnera SINTEF ER

Název iniciativy: Krátkodobé studijní pobyty ČVUT – prohlubování spolupráce mezi ČVUT v Praze  a SINTEF ER – 2016

Číslo iniciativy: NF-CZ08-BFB-1-015-2016

Doba realizace iniciativy: 9. září – 31. prosince 2016

Rozpočet iniciativy: Kč 444 150,–

Počet účastníků:

Partneři: 2 (ČVUT v Praze – ČR, SINTEF ER – Norsko)

Počet osob partnerů: 3 za ČVUT v Praze

Shrnutí cílů iniciativy:

Cílem iniciativy je rozšíření/prohloubení spolupráce ČVUT v Praze a SINTEF ER (partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015, financovaného z programu CZ08, Norských fondů 2009-2014).

Prohloubení bude realizováno pomocí krátkodobých (2-3 měsíce) studijních výměnných pobytů 3 zaměstnanců ČVUT v Praze (M. Vitvarová, L. Veselý, M. Vodička) u partnera SINTEF ER v Trondheimu, Norsko. Stáže budou zaměřeny na řešení konkrétního případu (studie, analýzy) z oblasti CCS technologií (technologií pro zachytávání a separaci CO2 ze spalování paliv) resp. obecně bezemisních technologií.

Každý účastník stáže bude mít určeného konkrétního mentora (vedoucího) z řad zaměstnanců partnera z donorského státu, SINTEF ER (S. Roussanaly, G. Skaugen, N. Haugen), který bude nápomocen při řešení určeného případu/studie, či analýzy.

Výstupem bude krátká (10-20 stránková technická zpráva, či připravený manuskript článku pro vydání v recenzovaném periodiku shrnující hlavní výstupy řešené analýzy/studie/případu).

Uskutečněním iniciativy bude vedle oboustranného sdílení a přenosu znalostí (know-how) z oblasti multikriteriálního technicko-eknomického hodnocení a softwarového modelování procesů z oblasti CCS technologií dosaženo zejména prohloubení/rozšíření bilaterální spolupráce mezi partnery.

 

Související projekt z programu CZ08:

Název projektu: Studie pilotních technlogií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Reg. číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-003-2015

Materiály iniciativy: