Czech-Norway Pilot CCS Study

Indikátor – Autorizovaný software

Název softwaru (česky): Ekonomické posouzení integrace technologie CCS (pre-combustion)

Název softwaru (anglicky): Economic assessment of CCS technologies (pre-combustion

Označení softwaru: Economy_V1_sub_x01

Softwarové požadavky: Excel 2013 a vyšší s podporou programovacího jazyka Visual Basic.

Vlastník softwaru: Ústav energetiky, FS ČVUT v Praze, SINTEF Energi AS

 Autoři softwaru:

Monika VITVAROVÁ – garant modelu – ekonomická část modelu, technická část modelu

Simon ROUSSANALY – ekonomická část modelu – submodel A

Petr STŘÍŽ – úprava grafických a technických výstupů

Tomáš DLOUHÝ – vstupní parametrizace modelu

Autoři specifických vstupních dat pro software:

Lukáš PILAŘ, Zdeněk HRDINA, Zdeněk VLČEK, Tomáš HROCH (IN – vstupní predikce dat) – UJV Řež

Chao FU, Rahul ANANTHARAMAN, David BERSTAD, Geir SKAUGEN (vstupní data – výběr technologické úrovně analyzovaných technologií atd.) – SINTEF ER

Anotace k softwaru: Ekonomický model umožňuje  porovnání vlivu integrace technologie CCS (na bázi pre-combustion) na ekonomii provozu pomocí standardních ekonomických kritérií (CF, NPV, capture cost, IN, OPEX, etc.) a srovnání dvou až čtyř navržených koncepcí CCS technologií (pre-combustion) s referenčním případem uhelného energetického bloku bez CCS.

Model nabízí možnost částečně modifikovat i ekonomické parametry (např. výše investičních nákladů, ceny paliva, elektřiny, dobu životnosti zařízení). Výstupem z technické části bilančního modelu jsou data pro ekonomickou analýzu (např. čistý výkon bloku, spotřeba médií) a data vyjadřující provozní náročnost jednotlivých celků elektrárny s i bez CCS technologie (vl. spotřeba tepla, elektřiny, účinnost bloku atd.). Výstupy z ekonomické části modelu jsou ekonomická kritéria, jak v číselné tak grafickém znázornění, (výrobní cena elektřiny, střední výrobní cena elektřiny, cena za separovanou tunu oxidu uhličitého, mezní investiční náklady CCS technologie pro stanovenou prodejní cenu elektřiny – přesnější informace o definici jednotlivých kritérií viz pdf soubor níže) a jejich srovnání s daty z mezinárodních studií. Součástí ekonomické části modelu je i citlivostní analýza na 10 hlavních ovlivňujících ekonomických parametrů (např. výše investice CCS technologie, cena paliva, cena ost. komodit, doba životnosti zařízení atd.).

Model je obecně dělen na tři samostatné podprogramy (obecný model, specifický model, zjednodušený model výpočtu IN)

 

Licence:  k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence,

pro bližší informace kontaktujte garanta softwaru Ing. Moniku VITVAROVOU (Monika.Vitvarova@fs.cvut.cz)