,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Charakteristika jednotlivých pracovních skupin

 

WP0 Management

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu a zajišťující administrativní podporu
 • vedení vnitřní agendy
 • komunikace mezi poskytovatelem a partnery
 • zajištění bilaterální spolupráce, tj. předávání informací, organizace workshopů, seminářů/konferencí

Odpovědný partner: ČVUT – Mgr. Pavlína Chánová

WP1 Vstupní analýza

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • stanovení vstupních podmínek pro analýzu
 • shrnutí výsledků z předchozího projektu a jejich využití v projektu současném
 • nastavení podmínek současného projektu pro možnost srovnávání s projektem ukončeným
 • výsledné množství separovaného CO2 a jeho možnosti využití

Odpovědný partner: ČVUT – doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. – ČVUT

WP2 Analýza procesních operací

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • rozpracování principiálních schémat dílčích provozních souborů
 • ověření jejich realizovatelnosti (současnost, blízká budoucnost)
 • doporučení nejvhodnějších technických řešení pro jednotlivé provozní soubory

Odpovědný partner: ÚJV Řež – Ing. Lukáš Pilař, Ph. D.

WP3 Technologicko-ekonomická analýza systému

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • návrh procesního schématu a technická analýza systému – kvantifikace provozně
 • bilančních parametrů pro vstup do ekonomického modelu
 • ekonomické zhodnocení modelů
 • optimalizace modelů a zhodnocení možností a doporučení pro snížení nákladů

Odpovědný partner: ČVUT – doc. Ing. Michal Kolovratník CSc.

Indikátor:

Autorizovaný software – Ekonomické hodnocení

WP4 Analýza výsledků a doporučení

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • srovnání výstupů/výsledků z řešení/návrhu technologie pre-combustion s technologií oxyfuel a post-combustion
 • technické a ekonomické srovnání technologie separace CO2
 • zhodnocení a výběr vhodné varianty technologie CCS pro uhelný blok o výkonu 250MWe

Odpovědný partner: ČVUT – Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

WP5 Doprava CO2 a hodnocení celého řetězce

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • Vstupní analýza, volba transportní trasy, vstupní podmínky
 • Doprava CO2
 • zhodnocení celého řetezce (separace, doprava, skladování)

Odpovědný partner: SINTEF – Jana P. Jakobsen, PhD.

WP6 IGCC s post-combustion – Ca-looping

 • koordinace projektu – tvorba struktury projektu zajišťující administrativní podporu
 • Návrh a analýza technologie Ca-looping
 • Optimalizace energetického systému
 • IGCC s CCS technologií pre a post-combustion

Odpovědný partner: ČVUT – Ing. Monika Vitvarová