,

Czech-Norway Pilot CCS Study

Aktuality

Všechny aktuality >

O projektu

Hlavním cílem projektu „Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR“ je vytvořit komplexní porovnání (technické i ekonomické) tří základních metodik pro separaci CO2 (CCS) integrovanou do energetického zdroje v podmínkách ČR:

  • pre-combustion (separace CO2 před spalováním)
  • oxyfuel (separace CO2 po spalování s kyslíkem)
  • post-combustion (separace CO2 po spalování se vzduchem)

Projekt pilotních technologií CCS má doplnit závěry ukončeného projektu „Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR“, na který bezprostředně navazuje. V rámci ukončeného projektu byla navržena základní procesní schémata CCS technologií na bázi post-combustion s amoniakovou vypírkou spalin a oxyfuel na spalování domácího hnědého uhlí.

Tato schémata byla modelově integrována do základní procesní technologie elektrárenského bloku 250 MW. Následně byly vyhodnoceny ekonomické aspekty aplikace CCS s těmito technologiemi a jejich vliv na provozní ukazatele elektrárny a na účinnost a cenu vyráběné elektřiny.

Projekt pilotních technologií CCS doplní tento výzkum o dosud neřešené, CCS technologie pre-combustion se zaměřením na Absorpci CO2 vhodným rozpouštědlem a na Kondenzaci CO2 a vytvoří tak komplexní přehled o možnostech užití CCS v českých podmínkách.

Výsledkem bude komplexní studie aplikace CCS technologií na uhelný energetický blok, která umožní jejich provozní a ekonomické srovnání a doporučení nejvhodnějšího řešení.

Druhotným cílem projektu je posílení bilaterální spolupráce mezi ČR a Norskem v rámci oblasti posouzení CCS technologií.